امروز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

تعداد بازدید کننده امروز : 71 نفر

کل بازدیدکننده ها : 28714 نفر

ذبستان احسان

کادر آموزشی

فرناز کرم نژاد
نام : فرناز کرم نژاد
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
کلثوم صادقی
نام : کلثوم صادقی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
سارا مرادی
نام : سارا مرادی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
الهام ایزدپرست
نام : الهام ایزدپرست
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
شمیلا بحرینی جنگجو
نام : شمیلا بحرینی جنگجو
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
الهه هاشمی
نام : الهه هاشمی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
اعظم ظریفی
نام : اعظم ظریفی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
ستاره ترابی
نام : ستاره ترابی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
فاطمه پور ابراهیم آبادی
نام : فاطمه پور ابراهیم آبادی
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
قمرتاج پور علی محمد
نام : قمرتاج پور علی محمد
میزان تحصیلات : دیپلم
آدرس ایمیل :
مریم نادری
نام : مریم نادری
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
ویدا قهرمانی
نام : ویدا قهرمانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
اعظم الهیاری
نام : اعظم الهیاری
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مرضیه زارع
نام : مرضیه زارع
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
زهرا دهقانی
نام : زهرا دهقانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
شهربانو رضایی
نام : شهربانو رضایی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
نسترن رزمی
نام : نسترن رزمی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
فاطمه دهقانی
نام : فاطمه دهقانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
طاهره انصاری
نام : طاهره انصاری
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
نرجس فرزام فر
نام : نرجس فرزام فر
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
زهرا فرهادی پور
نام : زهرا فرهادی پور
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
افسانه مروجی
نام : افسانه مروجی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
لیلا تقوی مقدم
نام : لیلا تقوی مقدم
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
رقیه سوهانکار
نام : رقیه سوهانکار
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مرجان خانی
نام : مرجان خانی
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
سمیه آوایی خوش
نام : سمیه آوایی خوش
میزان تحصیلات : فوق لیسانس
آدرس ایمیل :
هایده دیوارگر
نام : هایده دیوارگر
میزان تحصیلات : فوق دیپلم
آدرس ایمیل :
لیلا حسین پور
نام : لیلا حسین پور
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
مهدی بقایی فرد
نام : مهدی بقایی فرد
میزان تحصیلات : لیسانس
آدرس ایمیل :
افتخارات
 • کسب مقام در رشته احکام سطح ناحیه
 • کسب مقام برتر در جشنواره روان خوانی
 • جشنواره جابربن حیان
 • کسب مقام اول قرآن رشته قرائت
 • کسب مقام برترمنتخب استان در رشته المپیاد علوم آزمایشگاهی درسطح ناحیه
 • برگزیده جشنواره مدل و نقشه های چغرافیایی درسطح ناحیه
متولدین امروز
 • متولدین امروز